Patientenkäter

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2019. Vi valde en webbaserad enkät där de som svarade var anonyma.

Enkäten visade att patienter som genomfört rehabilitering hos oss är mycket nöjda med såväl tillgänglighet som sin egen delaktighet i rehabiliteringen.

När det gäller resultatet av rehabilitering vill nästan alla av de patienter som har svarat på enkäten rekommendera Centrum för cancerrehabilitering till andra. Något färre, 88 procent av dem som svarat, anser att deras behov av rehabilitering har blivit tillgodosett.

Här är resultaten av enkäten

Tillgänglighet

90 procent var nöjda med vår tillgänglighet

94 procent ansåg att de fick komma till oss inom rimlig tid

96 procent kände sig välkomna hos oss

Delaktighet

89 procent ansåg att det var tydligt vem som var deras kontaktperson

81 procent ansåg att deras rehabiliteringsplan var tydlig

95 procent kände sig delaktiga i besluten kring deras rehabilitering

92 procent ansåg att vi tog hänsyn till deras egna erfarenheter

93 procent tyckte att de fick råd för egenvård

Resultat av rehabiliteringen

88 procent ansåg att de fått sitt behov av rehabilitering tillgodosett

95 procent skulle rekommendera Centrum för cancerrehabilitering till någon annan

Så här jobbar vi med resultaten

Resultatet av enkäten används i vårt interna utvecklingsarbete. Vi ser att vi har ett par förbättringspunkter – vi kan bli ännu tydligare med vem som är patientens kontaktperson och vara ännu tydligare med att diskutera patientens individuella rehabiliteringsplan med hen.

Kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för oss. Vi kommer att fortsätta att be alla våra patienter att svara på enkäten efter avslutad rehabilitering hos oss.