Sjukskrivning och arbetsförmåga två år efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

Examensarbete i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad vid Karolinska Institutet.

Arbetsterapeut Hanna Rönnqvist vid Centrum för cancerrehabilitering har i sin magisteruppsats undersökt sjukskrivningsgraden två år efter en allogen stamcellstransplantation, samt hur hel- respektive deltidssjukskrivna patienters arbetsförmåga ser ut. 

Sammanfattning

Heltidssjukskrivna har en negativ syn på sin arbetsförmåga jämfört med deltidssjukskrivna.

Den här studien bidrar med ökad förståelse av heltids- och deltidssjukskrivnas situationer samt att det finns behov av olika insatser för dessa grupper när man utformar rehabiliteringsprogram riktade mot arbetsåtergång.

Bakgrund

Allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (allo-HSCT) har många biverkningar och sena effekter som påverkar arbetsförmågan.

Få studier har undersökt både sjukskrivningsförekomst och arbetsförmåga. Tidigare arbetsterapeutiska studier är i princip obefintliga.

Syfte

Syftet var att undersöka sjukskrivning och olika aspekter av arbetsförmåga hos sjukskrivna efter allo-HSCT; heltids- och deltidssjukskrivnas uppfattning av arbetsförmåga och kapacitet jämfördes med gruppen utan sjukskrivning.

Metod

En tvärsnittsstudie gjordes på 89 personer 2 år efter allo-HSCT. Datamaterialet hämtades från en prospektiv longitudinell studie ”Livssituation efter allogen stamcellstransplantation”.

Resultat

Två år efter allo-HSCT hade 50,5 procent sjukskrivning (40 procent heltid och 60 procent deltid), varav 87 procent hade haft sjukskrivning över ett år och övervägande till följd av blodsjukdom eller komplikationer efter transplantationen.

Heltidssjukskrivna skattade jämfört med deltidssjukskrivna, i högre omfattning en försämrad arbetsförmåga till följd av sjukdom, de var i högre grad besvärade av fatigue, hade minnesproblem i större utsträckning samt en nuvarande låg arbetsförmåga.

När de som var både heltids- och deltidssjukskrivna jämfördes med deltagare som var i heltidsarbete så skattade sjukskrivna genomgående försämrad arbetsförmåga, mer besvär med fatigue, lägre nuvarande arbetsförmåga samt oro att inte klara av arbetet.