Forskning och utveckling

För att utveckla vården och öka kunskapen om cancerrehabilitering pågår olika vårdutvecklingsprojekt och forskningssamarbeten hos oss.

Vi utvecklar också nya standardiserade arbetssätt inom cancerrehabilitering där e-hälsa ingår som en viktig del.

Sjukskrivning och arbetsförmåga två år efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

Examensarbete i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad vid Karolinska Institutet.

Arbetsterapeut Hanna Rönnqvist vid Centrum för cancerrehabilitering har i sin magisteruppsats undersökt sjukskrivningsgraden två år efter en allgogen stamcellstransplantation, samt hur hel- respektive deltidssjukskrivna patienters arbetsförmåga ser ut.