Standardiserat rehabiliteringsförlopp rektalcancer

För att förbättra rehabiliteringen för patienter med rektalcancer startade 2017 vårdutvecklingsprojektet "Standardiserat rehabiliteringsförlopp rektalcancer" på Centrum för cancerrehabilitering.

Rehabiliteringen på Centrum för cancerrehabilitering startade före behandlingsstart och därefter uppföljning och utvärdering under hela behandlingsförloppet samt rehabiliteringsåtgärder efter avslutad behandling.

I projektet deltog patienter med nydiagnostiserad rektalcancer från Karolinska Universitetssjukhuset och Ersta sjukhus. Patienterna inkluderades i projektet från 2017 till 2020 och utvärdering av hela projektet pågår under 2021.

Från 2021 ingår "Standardiserat rehabiliteringsförlopp rektalcancer" som en del i en randomiserad studie vid Karolinska Institutet med titeln "Early intervention and recovery of sexual function in men and women after treatment of rectal cancer - a randomized controlled study with tadalafil compared to standard care".