För dig som remittent

Rehabiliterig är en viktig del av cancerbehandlingen.

Uppföljningsmottagningen flyttar

Från 1 januari 2022 går nuvarande Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, över till Karolinska Universitetssjukhuset. Mottagningen byter då också namn till Mottagning vuxna efter barncancer

Adress: Karolinska vägen 37 A, hiss B, 4 trappor.
Telefon: 08-517 770 36
Du kan också skicka ett meddelande till mottagningen via appen Alltid öppet.

Information till dig som vårdgivare

Du är välkommen att remittera patienter till oss efter deras initiala onkologiska behandling och/eller kirurgi. Vi tar emot vuxna från 18 år, även dem som haft cancer som barn. 

För patienter med rehabiliteringsbehov som kan tillgodoses i primärvården hänvisar vi till Primärvårdsrehabilitering se 1177 Vårdguiden eller husläkarmottagning, i enlighet med LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagande nivå).

Det kan ibland vara svårt att avgöra om specialiserad cancerrehabilitering behövs eller ej. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill diskutera.

För patienter som är i behov av lymfödemutredning hänvisar vi till Specialistmottagning för lymfödemutredningar. Patienter med redan diagnosticerade lymfödem måste vi däremot hänvisa till primärvårdsrehabilitering.

Cancerrehabilitering

På Centrum för cancerrehabilitering finns ett multiprofessionellt team med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi har uppdrag att bedriva cancerrehabilitering i öppenvård och erbjuda patienter både individuella och teambaserade insatser.

Patienten är i centrum för våra insatser. Tillsammans med patienten kartlägger vi rehabiliteringsbehoven och sätter upp mål som formuleras i en rehabiliteringsplan. Varje patient får en kontaktperson, kallad planeringsansvarig, som följer hela rehabiliteringsprocessen och utvärderar resultaten utifrån de uppsatta målen.

Vi har ett brett utbud av rehabiliteringsinsatser som syftar till att patienten ska få en fungerande vardag med bästa möjliga livskvalitet. Vi skräddarsyr rehabiliteringsprogrammet efter individens behov.

Exempel på rehabiliteringsinsatser, enskilt eller i grupp:

 • Behandlingsprogram med fokus på reaktioner, prioriteringar, vad patienten kan göra själv och vilken hjälp som finns 
 • Strategier för att hantera uttalad sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue)
 • Stöd och råd till lämplig fysisk aktivitet
 • Stöd och råd vid neuropatier efter cytostatikabehandling
 • Strategier i samband med arbetsåtergång
 • Fysioterapeutisk bedömning och behandling av smärta, stelhet och lymfödem
 • Bedömning och behandling av besvär med tarm och blåsa, förskrivning av hjälpmedel 
 • Information och samtal om sexuell hälsa 
 • Kostråd hos dietist 
 • Sortering av symtom vid samsjuklighet och hänvisning till annan vårdgivare då det bedöms mer lämpligt

Bäckencancermottagningen

Till bäckencancermottagningen kan du remittera patienter som har uttalade funktionella besvär från bäckenområdet till följd av cancerbehandling. Det kan handla om besvär från tarm och blåsa och problem med sexuell funktion. De patienterna erbjuds förstås också våra ordinarie rehabiliteringsinsatser vid behov.

Uppföljningsmottagningen

Patienter som haft cancer i barndomen ska remitteras till Uppföljningsmottagningen. Alla vuxna som har behandlats för cancer före 18 års ålder har rätt till minst ett besök hos oss.

I det besöket ingår muntlig och skriftlig information om genomgången behandling och eventuellt förväntade långtidsbiverkningar, samt rekommendationer om lämplig uppföljning. 

I besöket ingår även information om och bedömning av levnadsvanor samt eventuellt behov av kompletterande psykosocialt stöd.

Så remitterar du till oss

All vårdpersonal är välkommen att remittera. Vi tar helst emot remisser via journalsystemet TakeCare. Finns det frågor gällande remitteringen, ring oss gärna och rådgör.

Remissen kan vara kortfattad och innehålla:

 • Cancerdiagnos patienten behandlats för och när behandling avslutades

 • Vilka besvär patienten har

För patienter som är inskrivna i ASIH kan det vara bra att vi kommunicerar med varandra så att insatser inte missas eller sker parallellt. Ring oss gärna för en aktiv överlämning.

Vi har inte möjlighet att ta över sjukskrivningar av patienter. De bedömningar och utredningar vi gör inom ramen för vårt uppdrag kan dock ofta vara till stor hjälp för sjukskrivande läkare.